Kära medlemmar.

Hoppas ni alla och era familjer är friska och att ni fortsätter hålla igång skyttet.
Det behöver knappast sägas att händelsernas utveckling under året bjöd på överraskningar.

Insikten om bräckligheten i spådomar blev uppenbar för envar och påminnelsen om behovet av ödmjukhet likaså. Trots detta kan vi finna glädje i det faktum att pandemier är övergående, men dynamiskt skytte är evigt!

Covid19-pandemin har inneburit påfrestningar för idrotten, både vad gäller tävling och träning. Inga SM-tävlingar genomfördes under året och VM, som skulle hållits i Thailand, sköts upp till 2021.
Även om pandemin ställt till det något mindre för idrottsverksamheten än vad många befarade under våren har andra delar av verksamheten kommit att påverkas.

Det gäller bland annat förbundets årsmöte som tvingats skjutas upp två gånger pga. myndigheternas restriktioner. Förbundet har till skillnad från nästan alla andra idrottsförbund ett förbundsmöte där föreningarna visserligen väljer ett röstande ombud till förbundsmötet, men alla medlemmar får närvara. Det har i normala fall fördelar men ställer till stora svårigheter när smittskyddsrestriktioner hindrar stora grupper från att samlas.

Genomförandet av ett elektroniskt årsmöte med den mängd deltagare som vår stadga anger är inte heller möjligt om vi ska kunna garantera att alla får möjlighet att yttra sig och att rätt personer röstar. Där får vi gilla läget. Styrelsen kommer att kalla till ett fysiskt årsmöte så snart detta är möjligt enligt regeringens och Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Jag kan dock redan nu berätta att förbundets ekonomi är god.

Trots att det idrottsliga stått på sparlåga har det varit ett osedvanligt aktivt år på andra plan. Ett omfattande arbete tillsammans med en samlad skytterörelse har lett till 2020 års upplaga av säkerhetsbestämmelser för civilt skytte (SäkB) i vilken bestämmelser rörande dynamiskt skytte fått ett ökat utrymme. 2020 var även sannolikt året där flest vapen- och skytterelaterade frågor samtidigt varit på den politiska agendan, något som ställt stora krav på förbundet.

Under året har regeringen lagt förslag om överimplementering av EU:s vapendirektiv, förslag om licensplikt på magasin och den har velat införa nya regleringar genom att klassificera de vanligare jakt- och sportskyttekalibrarna samt tillhörande vapen som ”särskilt farliga”. Det har också uppkommit nya hot mot användningen av blyammunition och användning av skjutbanor.

Många av dessa frågor är sådana där vi har gemensamma intressen med andra idrottsförbund och förbunden har varit mycket aktiva när det gäller att försöka påverka politiken.

Skytterörelsen har dock inte alltid nått ända fram, men i flera av dessa frågor har förbundets långsiktiga arbete med opinionsbildning och påverkansarbete burit frukt. Det gäller bland annat i två av de frågor där förbundet varit särskilt aktivt.
• Numera godkänns dynamiskt sportskytte av skattemyndigheten som en sådan aktivitet vilken berättigar till avdrag för friskvårdsbidrag.
• En majoritet bestående av sex riksdagspartier har lagt förslag om att regler mot kriminell hantering av illegala vapen inte ska spilla över på den legala användningen inom idrott, samling och jakt, att dela upp vapenlagen i en del för administrativa bestämmelser om licenser och förvaring och en för straffbestämmelser för brott med vapen.
Licensplikten för magasin, liksom överimplementeringen av EU:s vapendirektiv är också tills vidare stoppade, även om frågorna kan väntas dyka upp igen under 2021. Det finns idag en tydlig majoritet mot förslagen i riksdagen.

I vårt arbete har vi haft ett nära samarbete med de andra idrottsförbunden liksom med jägarorganisationerna, men de framgångar som nåtts hade inte varit möjliga utan alla de aktiva medlemmarna inom förbundet som på olika sätt bidragit, genom att vara föredömen och visa upp sporten, genom att skriva remissvar, delta i media eller genom att ta kontakt med politiker och berätta om vår sport och hur den påverkas av politiska beslut.

Uppmärksamhet ska också riktas mot alla föreningar och enskilda inom förbundet som under restriktionerna bidragit till att vi kunnat upprätthålla en så bra tränings- och tävlingsverksamhet som möjligt inom ramen för de regler som samhället satt upp.
Era insatser har varit ovärderliga. Tack.

God Jul till alla medlemmar och riktigt Gott Nytt År!

Roland Dahlman
Förbundsordförande

I nedanstående länk finns RD:s julbrev i original.

RD_julbrev_2020