Förbundet avstyrker förslaget till implementering av EU-direktivet

Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet konstaterar att utredarens förslag, om det antas, innebär slutet för vår idrott. Det är en unik åtgärd som föreslås – så vitt vi känner till har inga sporter blivit förbjudna på liknande sätt.

Förbundet avstyrker därför förslaget till implementering av EU-direktivet i Sverige i dess helhet, bland annat på grund att:

  • förslaget skiljer sig från utredningsdirektivet om en minimi-implementering – och går istället avsevärt längre än vad som krävs
  • förslaget innebär att vår sport i praktiken förbjuds och upphör att existera eftersom våra sportvapen föreslås omklassas till samma kategori som krigsmateriel
  • förslaget saknar konsekvensanalys
  • förslaget stödjs ej av tillgänglig forskning
  • förslaget äventyrar förbundets samarbete med försvarsmakten.

Läs hela remissvaret (PDF): Remissvar