Förbundets remissvar angående promemorian “En strängare syn på vapenbrott och smuggling av vapen och explosiva varor”

Förbundet välkomnar förslag som kan förebygga och beivra brott, särskilt sådana som sker med illegala vapen.

När det gäller de föreslagna ändringarna av straffskalor har förbundet ingen särskild åsikt annat än att straffen ska vara proportionella i förhållande till brotten.

Förbundet har däremot invändningar mot förslaget i utredningen att klassa i stort sett samtliga vapen som ”särskilt farliga”. En sådan definition innebär att begreppet förlorar sin innebörd men öppnar samtidigt för risker för hanteringen av legala, registrerade vapen som används för exempelvis skytteidrott och jakt.

Förbundet ser, baserad på hur hanteringen av vapenlicenser sköts idag, en betydande risk att en sådan klassificering skulle riskera leda till att Polismyndigheten avslog licensansökningar med hänvisning till vapnets ”farlighetsgrad”.

Förbundet avstyrker därför förslaget.

Förbundet menar även att det vore önskvärt att dela upp vapenlagen i två delar där de straffbestämmelser och regler som rör kriminell hantering av illegala, oregistrerade vapen förs till brottsbalken och de regler som rör den administrativa hanteringen av tillstånd för legala, registrerade vapen förs till en ny lag (”lag om vapentillstånd”).

Slutligen vill Förbundet påtala att utredningen har sådana brister att den inte är lämplig att fungera som underlag för lagstiftning. Bristerna består dels av missuppfattningar och felanvändning i tekniska frågor och en otillräcklig konsekvensanalys.

 

Roland Dahlman
Ordförande Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet

 

Remissvaret i sin helhet: SDSSF_Remissvar_DS_2019_14