Förbundets remissvar angående promemorian “Reglering av vapenmagasin”

Förbundet konstaterar inledningsvis att det förslag regeringen lagt fram, trots att man ändrat den föreslagna regleringen av magasin, fortfarande går längre än minimikraven i EU:s vapendirektiv.

Förslagen skulle om de blev verklighet innebära stora problem för idrottsligt skytte, för vår verksamhet kommer det att få konsekvensen att internationellt tävlande i praktiken omöjliggörs, exempelvis hade det VM som genomfördes i Karlskoga 3-10 augusti och där Sverige tog sex medaljer varav två guld, inte ha kunnat genomföras om regeringens förslag varit verklighet.

Framtida svenskt deltagande i internationella tävlingar skulle också sannolikt omöjliggöras. De åtgärder regeringen föreslås måste därmed betraktas som helt unika. Regeringens förslag är även behäftade med stora rättssäkerhetsbrister.

Förbundet upprepar därför den kritik som vi riktade mot dessa förslag när de lades fram som del av DS 2018:1 och DS 2018:30.

Det innebär att förbundet:

  • Avstyrker förslaget om att kategorisera vissa vapen i krigsmaterielkategorin (A)
  • Avstyrker förslaget om att reglera magasin
  • Avstyrker förslaget om tidsbegränsade licenser
  • Avstyrker förslaget om att ändra undantagsgrund för innehav av helautomatiska vapen
  • Avstyrker förslaget om hantering av undantaget för målskyttar, till förmån för att koppla undantaget till personen (”målskytten”), vilket är den modell som direktivet anger
  • Avstyrker förslaget att inte använda undantaget rörande märkning av historiskt värdefulla vapen.

Förbundet uppmanar samtidigt regeringen att lägga fram ett förslag som inte går längre än EU:s minimikrav och som utnyttjar samtliga tillåtna undantag.
Förbundet kan vidare konstatera regeringens beskrivning av EU:s vapendirektiv (både i lagrådsremissen och promemorian ”reglering av vapenmagasin”) på avgörande punkter inte är korrekt. Flera av de krav som regeringen påstår att EU ställer återfinns inte i direktivet. Vidare saknar förslagen konsekvensanalys.

Remissen i sin helhet: Remissvar SDSSF Ju2019_02475_L4