Förbundets remissvar avseende promemorian “Fler vapendelar i jaktvapengarderoben”

Beredda tillfälle därtill avger Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet (”Förbundet”) härmed följande remissvar:

Förbundet avstyrker förslaget om en vapendelsgarderob för jakt och menar att denna, om den införs, inte bör begränsas till 12 pipor och slutstycken, utan i stället bör omfatta 24 pipor, slutstycken och växelsatser.

Förbundet uppmanar regeringen att genomföra riksdagens beslut om utökad vapengarderob för jakt.

Förbundet uppmanar regeringen att genomföra riksdagens beslut om att det vid licenshanteringen endast skall vara licenspliktiga delar som bedöms.

Sammandrag
Det i promemorian behandlade förslaget rör jaktvapen, men som en följd av vapenlagstiftningens utformning i Sverige kommer regler som påverkar jaktvapen även påverka övriga vapenägare i stor utsträckning.
En regel som gör att en jägare måste skaffa ett extra jaktvapen, innebär exempelvis som en följd av hur polismyndigheten tolkar förvaringsreglerna, samtidigt en begränsning i dennes möjlighet att skaffa ett extra vapen för idrottsskytte.

Förbundet vill uppmärksamma att riksdagen de senaste åren har fattat en rad beslut (genom tillkännagivanden) med syfte att underlätta för landets vapenägare. Inget av dessa har ännu genomförts av regeringen. Till dessa beslut hör att vapengarderoben för jakt ska utökas. Detta beslut avfärdas i den föreliggande promemorian av regeringen som ”inte aktuellt”, vilket måste betraktas som synnerligen anmärkningsvärt. Att regeringen i stället föreslagit införande av en jaktvapendelsgarderob förändrar inte detta förhållande.

Roland Dahlman
Ordförande, Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet

Läs remissvaret i sin helhet.