Remiss av promemorian ”Skjutvapen och explosiva varor – skärpta straff för de allvarligaste brotten”

Beredda tillfälle därtill avger Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet (”Förbundet”) härmed följande remissvar.

Förbundet finner att promemorians förslag om skärpta straff för vapenbrott inte kan genomföras så länge den nuvarande ordningen både där kriminell hantering av illegala vapen och administrativa bestämmelser för legala, registrerade vapen hanteras i samma lag.

Ett genomförande av förslagen i promemorian skulle innebära risker för legala vapenägare som rimligen inte kan vara avsikten.

Det innebär att förbundet avstyrker förslaget om skärpta straff för vapenbrott intill dess vapenlagen delats upp.

Grunder för Förbundets ställningstagande

Förbundet delar uppfattningen om att det är angeläget med åtgärder mot den allvarliga brottsligheten men har ingen särskild uppfattning om påföljderna för olika brott. Dock innebär den utformning som den svenska vapenlagstiftningen har, där både kriminell användning av illegala vapen och regler för exempelvis tillstånd, förvaring, utlåning av legala vapen (där innehavaren har licens) hanteras i samma lag att straffbestämmelser för vapenbrott påverkar både illegal och legal vapenhantering.

Överträdelser av administrativa bestämmelser, även om de är bagatellartade och sker utan uppsåt, exempelvis att en skytt skickar in en blankett för sent eller utformar ett låneintyg på fel sätt, räknas idag som vapenbrott. En sådan skärpning av straffen för vapenbrott som föreslås i promemorian skulle därför kunna innebära att exempelvis skyttar som gör dylika misstag kan straffas med fängelse. Förbundet utgår ifrån att detta inte kan vara avsikten.
Man kan snarare hävda att flera av de administrativa misstag som idag räknas som vapenbrott borde ses som förseelser utan straffrättslig påföljd. Här kan en liknelse med hur reglerna på skatteområdet är utformade vara lämplig: att lämna in sin deklaration för sent innebär att man riskerar att påföras en administrativ avgift men inte att man gör sig skyldig till skattebrott.

Detta förhållande och de påtagligt negativa konsekvenserna av detta har uppmärksammats av riksdagen och regeringen och det pågår en utredning som har uppdraget att utreda uppdelning av vapenlagen. Utredningen ska lämna betänkande under 2024. Förbundet menar att förslagen i promemorian inte kan genomföras innan en uppdelning av vapenlagen är på plats.

Förbundet vill också uppmärksamma att det i promemorian, med hänvisning till Polismyndigheten, påstås att legala vapenägare (dvs skyttar, jägare, samlare) ger bort, hyr ut eller säljer vapen till kriminella. Detta är ett påstående som saknar grund. Det är välbelagt att vapen som de kriminella använder i princip uteslutande är insmugglade.

Med hänvisning till ovanstående avstyrker Förbundet promemorians förslag om skärpt straff för vapenbrott.

I övrigt hänvisar Förbundet till Svenska Jägareförbundets remissvar.

Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet

Jörgen Sandberg
Ordförande

Svenska_Dynamiska_Sportskytteförbundet_remissvar_Ju2023-01069