Remissvar avseende författningsändringar med anledning av EU-förbud mot användning av blyhagel

Beredda tillfälle därtill avger Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet (”Förbundet”) härmed följande remissvar.

Sammanfattning
Förbundet konstaterar att förslagen i promemorian inte tar hänsyn till skytteidrottens behov och regleringen i flera fall är mer omfattande än EU-förordningen (såsom den tolkats av EU-domstolen). Förbundet konstaterar vidare att det genom att på förhand definiera vilka områden som omfattas av förbud går att undvika de värsta konsekvenserna av blyhagelsförbudet.

Det innebär att förbundet:
* Förbundet avstyrker förslaget.

* Förbundet föreslår att tillämpningsproblemen och rättssäkerhetsproblemen med blyhagelsförbudet hanteras genom att ansvarig myndighet tar fram och publicerar en karta över de områden där blyhagel inte får användas.

* Förbundet föreslår att regelverket kring skytte med blyhagel förtydligas.

Hela förbundets remissvar bifogas nedan.

Mvh
Jörgen Sandberg

Ordförande
Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet

SDSSF Remissvar KN2023-02314 EU-förbud blyhagel