Förbundet har svarat på Naturvårdsverkets remiss angående jaktmedel

Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet avstyrker i huvudsak Naturvårdsverkets förslag till ny föreskrift för jaktmedel. Detta på grund av bland annat att förslaget:

  • Saknar konsekvensanalys.
  • Skapar problem för vapenägare (både jägare och målskyttar) utan att lösa några kända problem.
  • Riskerar att minska möjligheterna att bedriva en etisk och säker jakt genom att förbjuda utrustning som ökar vapens precision och verkan.
  • Strider mot äganderättsskyddet i grundlagen och Europakonventionen.

Förbundet:
AVSTYRKER att polismyndigheten ska få överpröva jaktvapens lämplighet.
AVSTYRKER Förbud mot att använda vapen med justerbar kolv vid jakt
AVSTYRKER Förbud mot att använda vapen med teleskopisk bakkappa vid jakt
AVSTYRKER Förbud mot att använda vapen med fäll- eller vikbar kolv vid jakt
AVSTYRKER Förbud att använda vapen med kolv som kan tas loss utan verktyg vid jakt
AVSTYRKER Maxgräns för E0 för jaktvapen
AVSTYRKER Krav på att magasinkapacitet för jaktvapen begränsas
TILLSTYRKER att regleringen av halvautomatiska kulgevärs utseende eller ursprung avskaffas

Inledning
Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet är som idrottsförbund inte direkt berört av Naturvårdsverkets förslag om jaktmedel. Som en följd av den svenska vapenregleringens utformning där jaktvapen får användas för målskytte (men inte det omvända), och där antalet vapen som får förvaras i en bostad är begränsat kommer emellertid alla regleringsändringar som rör jaktvapen att påverka även de jägare som även innehar målskyttevapen.

Det gäller exempelvis i de fall där Naturvårdsverkets förslag skulle innebära att en jaktvapenägare genom att ett existerande vapen inte längre tilläts användas för jakt skulle behöva införskaffa ytterligare ett för att täcka detta behov. Därmed påverkas även idrotten. Därtill påverkas också många av våra medlemmar – de som även är jägare – direkt av regleringsförslagen.

När det gäller de regleringar som rör hur jakt ska bedrivas, inklusive frågan om jakt med pilbåge, lämnar Förbundet inget yttrande, i dessa frågor hänvisar vi istället till jägarnas organisationer (Jägarnas riksförbund respektive Svenska Jägareförbundet) och deras remissvar.

Om föreskriftsförslaget
Förbundet konstaterar att det förslag som Naturvårdsverket lagt fram, med några undantag, förefaller vara svar på frågor som aldrig ställts. Flera förslag är sådana som tidigare lagts fram i SOU 2013:3 men som då förkastats av riksdag och regering och sålunda inte heller medförde någon ny lagstiftning.
Flera av förslagen kan förväntas innebära att ökad rättsosäkerhet för den enskilde.

Detta gäller i synnerhet förslaget att överlåta befogenheter om att avgöra vilka vapen som är lämpliga för jakt till Polismyndigheten. Det torde inte ha undgått någon som följt debatten om licenshanteringen i Sverige att polismyndigheten saknar erforderlig kompetens inom området för att kunna anförtros ett sådant uppdrag. Forskning visar också att Polismyndigheten uppfattar sig inte behöva följa lagar och regler i exempelvis vapenlicensärenden, något som gör det olämpligt att överföra ytterligare befogenheter till Polismyndigheten . Förbundet menar istället, liksom forskningen, att licenshanteringen bör överföras till en annan myndighet än Polismyndigheten.

Förbundet anser därför att den nuvarande ordningen där idrottsrörelsen (genom skyttegrenarnas reglementen) avgör vilka vapen som är lämpliga för målskytte och Naturvårdsverket vilka vapen som är lämpliga för jakt består.

Vi finner också att förslaget inte beretts på ett adekvat sätt. Exempelvis skulle förbud mot att använda olika typer av jaktvapen och tillbehör innebära negativa ekonomiska konsekvenser både för de enskilda som idag innehar sådana vapen, och för de handlare och grossister som säljer dylika. Vapen eller tillbehör som inte får användas skulle inte gå att sälja och skulle inte ha något värde annat än som skrot. Ett sådant förbud skulle också rimligen antas strida mot grundlagens och Europakonventionens skydd för äganderätten.

Förbundet vill också understryka att flera av förslagen bygger på antaganden om hur EU:s vapendirektiv skulle kunna komma att implementeras i Sverige. Någon implementering har emellertid inte skett vilket också skulle innebära att Naturvårdsverket inte heller har föreskriftsrätt på detta område. Naturvårdsverket kan inte gå före riskdagen när det gäller direktivets implementering och tillämpning, detta skulle strida mot utformningen av normgivningsmakten.

Förbundets remissvar i sin helhet som PDF