Remissvar avseende betänkandet Omarbetning av EU:s skjutvapenförordning (dnr Fi2022/03184)

Finansdepartementet

Beredda tillfälle därtill avger Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet (”Förbundet”) härmed följande remissvar:

Förbundet konstaterar inledningsvis att förslaget inte bör ses som liggande inom EU:s exklusiva kompetens. Vidare vill Förbundet peka på att förslaget om det genomfördes skulle ge en rad negativa konsekvenser både för dynamiskt sportskytte och för idrottsskytte i allmänhet, liksom för annan legal vapenhantering.

Konsekvenserna omfattar bland annat minskad konkurrens på marknaden för vapen och vapendelar och ökad risk för obehörig tillgång till registeruppgifter om vapenägare. Förbundet vill också understryka att de definitioner som används i förslaget riskerar att spilla över på andra områden och därmed riskera att klassa vanliga sportskyttevapen som ”förbjudna” (kategori A).

Förslaget bör inte genomföras.

Det innebär att förbundet:

Förbundet avstyrker förslaget.

Förbundet avstyrker förslaget om att upprätta nya definitioner för ”militära vapen” som avviker från vapendirektivets.

Förbundet avstyrker förslaget om att dela uppgifter om vapenhandel eller andra uppgifter om vapenägare inom unionen.

Förbundet avstyrker förslaget om förbud mot privatimport av vapen/vapendelar.

Mvh
Jörgen Sandberg
Ordförande

Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet

Länk till hela svaret (PDF).